Organization and Administration

* July 14, 2013 - March 31, 2015

Board of Directors

· President
Tanaka Koji
· Vice President
Noguchi Kyoko
· Chief Secretariat
Takenaka Koji
· Executive Director
Ishihara Shunichi
Kojima Masatoshi
Shimai Satoshi
Tanaka Tomoko
Tsuda Akira
Mori Kazuyo
Yamada Fumio
· Director (30 member quorum)
@
· Auditor (2 member quorum)
@

Committees → * & Chiefs

Standing Committees
· Committee for Journal Edition
Ishihara Shunichi
· Committee for Authorizing Qualification
Mori Kazuyo
· Committee for Training
Yamada Fumio
· Committee for Public Relations
Takenaka Koji
· Committee for Research Promotion
Tanaka Tomoko
· Committee for International Relations
Tsuda Akira
· Committee for General /Financial Affairs
Noguchi Kyoko
· Committee for Motoaki Commemorative Award Nomination
Kojima Masatoshi
Special Committees
· Committee to Support Research/Practice Activities
Shimai Satoshi
· Executive Committee for Commemorative Publication
Shimai Satoshi

Representative (55 member quorum)

Copyright (c) 2013 The Japanese Association of Health Psychology All Rights Reserved.